Karviaisen vuosi 2014 tasapainoinen toiminnallisesti ja taloudellisesti

Karviaisen vuosi 2014 on tuloksiltaan hyvä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.
Toimintatietojen perusteella palvelujen tuotanto ja saatavuus oli kohtuullisen hyvällä tasolla. Lääkärinvastaanoton ja suunterveydenhuollon osalta Karviaisen omat tavoitteet ovat huomattavasti korkeammalla kuin mitä hoitotakuulainsäädännön asettama minimitaso edellyttää. Karviainen saavutti asettamansa tavoitteet vuonna 2014.

Mielenterveystyön osalta on vuonna 2014 jatkettu palvelujen rakennemuutosta liittyen työnjakoon erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kesken. Tämä muutos on vaikuttanut varsinkin Karkkilan kaupungin osalta erikoissairaanhoidon kustannusten pienentymiseen. Tämän rakennemuutoksen seurauksena muotoutui toimintayksikkö, joka sai nimekseen Kompassi.

Karviaisen alueella lisääntyy yli 75-vuotiaiden määrä muutamassa vuodessa yli 1000 henkilöllä. Väestön ikääntymisen aiheuttamaan palvelutarpeeseen ja sen myötä kustannuspaineiden kasvuun on vastattu kehittämällä ikääntyneiden palvelujen rakennetta valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Vanhuspalvelulain mukaan kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia palvelumuotoja ja pitkäaikainen laitoshoito viimesijainen. Se on merkinnyt ikäihmisten pitkäaikaisen laitoshoidon vähentämistä, kotihoitoon ja tehostettuun asumispalveluun panostamista. Näin ollen uuden asumispalveluyksikön, Maariankodin, valmistuminen Karkkilaan vuoden 2014 loppupuolella on tervetullut lisä ikäihmisten palveluvalikoimaan. Maariankoti sai ensimmäiset asukkaansa marraskuussa 2014.

Karviainen sai Sosiaali- ja terveysministeriön Mielekäs –ohjelman tunnutuspalkinnon sosiaali- ja terveydenhuollon vetovoimaisena työpaikkana lääkärin vastaanoton osalta. Tähän on osaltaan vaikuttanut henkilöstön, esimiesten ja johdon korkea sitoutuneisuus Karviaisen perustehtävän toteuttamiseen, mikä merkitsee sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuottaminen jäsenkuntien asukkaille on Karviaisen toiminnassa ensisijaista. Palkinnon saamisessa Karviaisen vahvuus on ollut tulevaisuusorientoitunut toimintatapa, mikä on tarkoittanut sitä, että vuosien aikana on tehty johdonmukaista rekrytointityötä oman kelpoisen ja sitoutuneen henkilöstön hankkimisessa. Lisäksi Karviaisessa toteutettu lääkärikoulutus on tuottanut oman ja pysyvän lääkärikunnan. Myös Karviaisen panostus sosiaalityön maisterikoulutukseen yhdessä yliopistojen kanssa on tuottanut joukkoomme päteviä ja kokeneita sosiaalityöntekijöitä.

Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 1,1 milj. euroa. Ylijäämällä katettiin edellisten vuosien alijäämiä yhteensä 0,6 milj. euroa. Lisäksi kunnille palautettiin maksuosuuksia 0,4 milj. euroa. Karviaisen nettomenojen kasvu edelliseen tilinpäätökseen verrattuna oli koko Karviaisen osalta 1,0 % (2,9 % 2013). Karviaisen talousarvio alittui kokonaisuudessaan 1,4 %. Talousarvio alittui hallinnossa, lasten ja nuorten palvelulinjalla, työikäisten palvelulinjalla ja erikoissairaanhoidossa. Ikäihmisten linjan talousarvio ylitettiin jonkin verran, mutta ylitys saatiin katettua muilla palvelulinjoilla syntyneillä säästöillä. Jäsenkunnittain laskettuna tulos oli ylijäämäinen molempien kuntien osalta. Myös työterveyshuollon tulos vuodelta 2014 oli ylijäämäinen. Ylijäämän syntymiseen vaikuttivat Karviaisen saama aikaisempaa suurempi opetuksen ja tutkimuksen erityisvaltionosuus, jäsenkuntien alkuvuonna vaatimien säästötoimenpiteiden kokonaisvaikutukset, lomapalkkavarausten purkautumista taseesta ja Husin ja Etevan suorittamat palautukset vuodelta 2014.

Tilinpäätös kokonaisuudessaan on luettavissa Karviaisen internetsivuilta www.karviainen.fi kohdasta “Esityslistat ja pöytäkirjat”, yhtymähallituksen 24.3.2015 kokousasiakirjoista.

Takaisin