Ptky Karviaisen hoitopalkkiot omaishoitajille vuonna 2016

 

Omaishoitajille maksettavista hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään
omaishoidon tuesta annetun laina (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n tarkoittamaan hoitopalkkiota tarkistetaan
kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
 
Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.
Käytössä on kolme hoitoisuusryhmää.

I Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 774,97 €/kk   (vuonna 2015 769,33 €)  
Ylin hoitopalkkio maksetaan hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen, kuten saattohoidon aikana. 
Edellytyksenä on, että omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai opiskelua.

II Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio  574,37 €/kk (vuonna 2015 570,19 €) 
Palkkio maksetaan kun hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa, jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissa.
Avuntarvetta on myös yöaikaan.

III Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 395,02 €/kk (vuonna 2015 392,14 €) 
Palkkio maksetaan, kun hoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa sekä jatkuvasti ja runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissa.
Avuntarvetta ei kuitenkaan ole yöllä tai avuntarve on öisin vähäinen

Sijaishoitajan palkkio 65,50 €/vrk  (vuonna 2015 65,02 €/vrk)
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta kaikissa hoitoisuusryhmissä

 

 

Perusturvakuntayhtymä Karviainen
 
Raija Salmi
Ikäkeskuspäällikkö

 

Takaisin