Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin tehdyt indeksitarkistukset

15.12.2009 Kyh § 119
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia ja -asetusta muutettiin 1.8.2008 alkaen. Tuolloin maksuihin tehtiin tasokorotuksia, jotka ottivat huomioon vuoden 2002 jälkeen kustannuksissa tapahtuneita muutoksia. Maksujen muutoksissa käytettiin eri indeksejä, joissa otettiin huomioon kuntalaisten maksukyvyssä ja tulotasossa sekä kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa tapahtuneita kustannusmuutoksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksulakiin lisättiin tässä yhteydessä säännös, jonka mukaan asiakasmaksujen muutokset (euromäärät) sidotaan jatkossa indekseihin, joiden muutosten perusteella maksut muuttuvat joka toinen vuosi.

Valtioneuvosto teki 26.11.2009 sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen indeksitarkistukset 1.1.2010 lähtien.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa säädettyjä asiakasmaksuja tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutosten mukaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annettavan hoidon tulorajoja ja laitoshoidon vähimmäiskäyttövaroja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Vuosien 2007 ja 2009 välillä kansaneläkeindeksin muutos oli 7,21 % ja työeläkeindeksin 7,48 prosenttia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2010 alkaen. 
 

Takaisin