Kotihoito

Kotihoidon palveluiden piiriin hakeudutaan Ikäihmisten palveluohjauksen ja neuvonnan kautta.

Palvelutarpeen selvittäminen ja ensiarviointikäynti tehdään asiakkaan suostumuksella hänen kotiinsa.
Arvioinnin apuna käytetään erilaisia toimintakykymittareita. Mikäli palveluntarvetta ilmenee, asiakas
ohjataan tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Asiakas saa aina päätöksen hakemistaan palveluista.

Kotihoidon palveluilla  tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista. Kotihoidon työn perusteina ovat sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 19 ja 20 §, kansanterveyslaki (667/1972) 14 ja 17 § sekä terveydenhuoltolaki (1326/2010) 25 §.

Kotihoidon palveluita annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella. Palvelut kohdistetaan pääsääntöisesti vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Kotihoito muodostuu kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta. Kotihoidon palvelut voivat olla tilapäisiä tai säännöllisiä.

Tilapäinen kotihoito sisältää kotihoidon arviointi/kuntoutusjakson, kotiutuspalvelut ja tilapäisen kotihoidon.
Jakso kestää maksimissaan 4 viikkoa. Jakson tavoitteena on edistää asiakkaan omien voimavarojen käyttöä ja itsenäistä selviytymistä kotona.

Säännöllisellä kotihoidolla tarkoitetaan jatkuvaa hoidon ja tuen tarvetta, joka vaatii toistuvaa, päivittäistä tai useita kertoja viikossa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiosaamista.
Palvelun piirissä oleville asiakkaille tehdään henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan myönnetyt palvelut. Kotihoitoa toteutetaan moniammatillisena tiimityönä, johon kuuluvat lisäksi lääkäri, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti. Kotihoito toimii ympärivuorokautisesti.
Kotona asumista tuetaan lisäksi tukipalveluilla.

Linkit:

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma (Karkkila)

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma (Vihti)

Kotihoitoon hakeutuminen ja palvelun myöntämisen kriteerit