Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota, joka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tukea myönnetään sitovaan ja vaativaan hoitotyöhön. Tukea ei myönnetä palvelutalossa asuville. Omaishoidon tuen myöntäminen on määrärahasidonnaista ja harkinnanvaraista.

Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2017 alkaen (Yhtymähallitus 30.5.2017 § 51)

Omaishoidon tuen hakeminen
- Omaishoidon tukea haettaessa tulee täyttää omaishoidontukihakemus. Hakemuksen saa sosiaaliohjaajilta tai veteraanineuvojalta ja sen voi ladata myös sähköisesti.
- Hakemukseen tulee liittää asiakirjat joihin hakija haluaa vedota (esim. lääkärinlausunto)
- Hakemuksessa tulee olla tarkka kuvaus hoitajan antamasta hoidosta ja huolenpidosta
- Hakemus palautetaan sosiaaliohjaajille

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset
- Viranhaltija tekee kotikäynnin hakemuksen saavuttua
- Henkilö tarvitsee sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn takia hoitoa ja huolenpitoa
- Hoidettavalla tulee olla pääsääntöisesti Kelan eläkettä saavan hoitotuki, vammaistuki tai lapsen hoitotuki
- Hoitoa tarvitsevan henkilön kotikunnan tulee olla Karkkila tai Vihti
- Hoitaja on ikänsä ja terveydentilansa sekä muiden edellytystensä puolesta soveltuva hoitotyöhön
- Päätöstä tehtäessä käytetään apuna erilaisia toimintakykymittareita (esim. Rava, MMSE)

Omaishoitosopimus 

Omaishoidontuesta laaditaan perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja omaishoitajan välille toimeksiantosopimus, jonka liitteenä on oltava hoito- ja palvelusuunnitelma. Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi, ellei ole erityistä syytä määräaikaisen sopimuksen tekemiseen. Sopimusta tarkistetaan vuosittain tai tarvittaessa. 

Omaishoitosopimuksessa sovitaan hoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja sen suorittamistavasta sekä hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytymisen ajalta. Edelleen sovitaan hoitajalle järjestettävästä vapaasta ja hoidon arvioidusta kestosta sekä sopimuksen irtisanomisesta.

Hoito- ja palvelusuunnitelma 

Omaishoidon tuesta ja palveluista laaditaan yhdessä hoidettavan, hoitajan ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Siihen kirjataan omaishoitajan antaman hoidon lisäksi muut välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut kuten kotihoidon, sairaanhoidon, vammaispalvelun ja erityishuollon palvelut ja niiden määrä. Suunnitelmaan kirjataan myös haettavat ja myönnetyt etuudet esim. hoitotuet. Lisäksi suunnitelmaan voidaan kirjata muita hoitoa koskevia seikkoja. Suunnitelmaa tarkastellaan vuosittain tai tilanteen muuten vaatiessa tai muuttuessa. 

Ovet-valmennus omaishoitajille

 

Hoitopalkkiot vuonna 2019

Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidontuki maksetaan aina hoitajalle. Käytössä on kolme hoitoisuusryhmää. 

I Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 799,81 € (v. 2018; 785,14 €)
Ylin hoitopalkkio maksetaan hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen, kuten saattohoidon aikana.
Edellytyksenä on, että omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai opiskelua.

II Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 592,75 € (v. 2018; 581,87 €)
Palkkio maksetaan kun hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa, jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissa. Avuntarvetta on myös yöaikaan.

III Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 407,66 € (v. 2018; 400,18 €)
Palkkio maksetaan, kun hoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa sekä jatkuvasti ja runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissa. Avuntarvetta ei kuitenkaan ole yöllä tai avuntarve on öisin vähäinen.

Omaishoitajat toimittavat verokorttinsa osoitteella:
Sarastia Länsi-Uusimaa
Nummelan toimipiste
Omaishoito/verokortti
PL 1001, 03101 Nummela

Omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestäminen

Kuukausipalkkiota saavalla hoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitaja voi pitää kertyneet vapaapäivät säännöllisesti kuukausittain. Hän voi myös säästää vapaita ja pitää pidemmän vapaajakson kerralla. Vapaa päiviä ei voi kuitenkaan pitää ennakkoon. Vapaapäivät voidaan järjestää intervallihoidolla perusturvakuntayhtymä Karviaisen hyväksymissä ostopalveluyksiköissä tai sijaishoitona.

Sijaishoitajana voi toimia omaishoidettavan läheinen, naapuri tai ystävä, joka lakisääteisten vapaapäivien aikana toimii omaishoidettavan kotona hoitajana. Sijaishoitajajärjestelmässä noudatetaan lakia omaishoidontuesta ja Karviaisen omaishoidontuen soveltamisohjeita. Sijaishoitajalle maksetaan 67,59 €/vrk (v. 2018; 66,35 €) hoitopalkkiota. Hoitajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt ja hänen terveytensä ja toimintakykynsä vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Hoidettavan ja hoitajan sekä sijaishoitajan on hyväksyttävä sijaistus. Sijaishoitajan kanssa tehdään sopimus hoitamisesta ja sijaishoitaja merkitään hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Ajankohdan lomapäivälle sopivat hoitaja ja sijaishoitaja. Lomaoikeuden voi tarkistaa sosiaaliohjaajilta/veteraanineuvojalta. 

Hoidettava maksaa asiakasmaksutaksan mukaisesti asiakasmaksua perusturvakuntayhtymä Karviaiselle sekä intervallihoidosta että sijaishoitopäivästä 11,40€ / lakisääteinen vapaapäivä 1.1.2019 alkaen.

Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset

Omaishoitolaissa säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää tarvittaessa omaishoitajille hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja.
Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastusten tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen
ja tunnistaminen. Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset suunnataan omaishoitosopimuksen tehneille omaishoitajille.
Hyvinvointi- ja terveystarkastukset eivät ole välttämättä tarpeellisia esimerkiksi silloin, kun omaishoitaja on työterveyshuollon piirissä tai kun kyseessä on lyhytaikainen omaishoito.
Tarkastukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Mahdollisuutta tarjotaan omaishoitajille noin kahden vuoden välein. Tarkastuksen tekee sairaanhoitaja omaishoitajan kotona.
Sairaanhoitaja on yhteydessä omaishoitajaan ja sopii ajankohdan.

Lisätietoja 
Ikäihmisten sosiaalipalvelut/Omaishoito
Palveluohjaus- ja neuvontapuhelin (09) 4258 2933, ma-pe klo 9-15