Karviaisen tietojärjestelmä- ja henkilörekisteriselosteet

Tietosuoja

"Tietosuojaan kuuluvat ihmisten yksityiselämän suoja ja muut sitä turvaavat oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä." 
Yhteinen potilasrekisteri 1.5.2011 alkaen (pdf)

Tietosuojavastaava Katariina Lahti (09) 4258 2531
 Huhdintie 23-25, 03600 Karkkila

Julkisuuslain 11§ mukaiset tietopyynnöt vakuutusyhtiöille, toiselle hoitopaikalle tai omien etuuksien hoitoon tarvittavat tiedot, hoidetaan ko. yksikön kautta.

Potilasrekisterin lokitietojen selvityspyyntö (pdf)
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf)
Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä (pdf)
Tiedon korjaamisvaatimus, terveyspalvelut (pdf)
Tiedon korjaamisvaatimus, sosiaalipalvelu (pdf)
Tiedonsaantioikeutta koskeva pyyntö (pdf)
Vainajan potilastietojen luovutuspyyntö (pdf)

Tietojärjestelmäselosteet

Viranomaisten on laadittava ylläpitämistään tietojärjestelmistä seloste, josta ilmenee tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen tallennettavat tiedot .
(Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1030/1999.)

Karviaisen tietojärjestelmäselosteet

Henkilörekisteriselosteet

Henkilötietolaissa (523/1999) säädetään, että jokaisen rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste. Rekisteriselosteesta käy ilmi mm.

  • rekisterinpitäjän yhteystiedot,
  • henkilötietojen käsittelyn tarkoitus,
  • kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Karviaisen henkilörekisteriselosteet