Potilasasiakirjat

Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä ja toteutumisessa käytettäviä asiakirjoja.
Ne sisältävät potilaan henkilökohtaisia tai terveydentilaa koskevia tietoja. Potilasasiakirjoihin liittyvät
velvollisuudet, oikeudet sekä käytännöt perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen
potilasasiakirjoista (298/2009).


Terveydenhuollon ammattihenkilön on merkittävä potilasasiakirjoihin tarpeelliset ja oikeat tiedot
potilaan hoidon suunnittelun, järjestämisen, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi.
Potilasasiakirjoihin on merkittävä vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeellinen tieto.

Potilastietoja käyttävät potilaan hoitoon ja tutkimukseen osallistuvat PTKY Karviaisen työntekijät.
Hoitosuhde on ensisijainen käyttöoikeus potilasasiakirjoihin. Potilasasiakirjojen perusteella
terveydenhuollon ammattihenkilö laatii lausunnot potilaan hoidosta.

Ks. myös Omakanta - potilastiedon arkisto

Potilastietojen käyttö ja salassapito

Tiedonsaantioikeus

Tiedonsaantioikeuden toteutumisella turvataan potilaan ihmisarvon, yksityisyyden ja itsemäärää-
misoikeuden kunnioittaminen. Potilaan oikeus tiedonsaantiin on oleellinen osa potilaan ja
häntä hoitavan terveydenhuollon henkilökunnan välistä luottamuksellista hoitosuhdetta.

Potilaalla on oikeus saada tietoa terveydentilastaan, eri hoitovaihtoehdoista ja hoidoista sekä
hoitojen vaikutuksista. Tieto hoidosta tai toimenpiteiden vaihtoehdoista on kerrottava oma-aloitteisesti
ja ymmärrettävästi potilaalle. Potilaalla on oikeus kieltäytyä tiedon vastaanottamisesta.

Potilaan tiedonsaantioikeudella on tärkeä merkitys avoimuuden ja luottamuksen edistäjänä
terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja potilaan välisessä vuorovaikutuksessa.

Omat potilastiedot

Rekisteritietojen tarkastus

Potilastietojen luovuttaminen lähiomaiselle

 

18 vuotta täyttäneen puolesta asiointi -suostumus

18 vuotta täyttänyt voi täyttää puolesta asiointia koskevan suostumuksen, ja hänen tulee toimittaa se henkilökohtaisesti terveydenhuollon yksikköön.
Annetaan potilaan tai asiakkaan puolesta toimivalle henkilölle terveydenhuollossa asiointia varten.

Suostumuksen jälkeen puolesta asioiva voi toimia terveyspalveluissa samalla tavoin kuin puolesta asioitava voisi toimia itsekin. Puolesta asioiva voi
- varata, perua ja siirtää puolesta asioitavan vastaanottoaikoja
- tarkistaa henkilötiedot.

Puolesta-asiointi ei mahdollista puolesta asioitavan potilastietojen katselua, reseptien uusimista tai laboratoriovastausten pyytämistä.

Virheen oikaisu

Henkilötietolain 9 §:n mukaisesti potilasrekisterin tietojen on oltava virheettömiä ja rekisterin käyttö-
tarkoituksen mukaisia. Lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti rekisterinpitäjän on ilman aihee-
tonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täy-
dennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen,
tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos
tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Mikäli potilasasiakirjoissa on potilaan mielestä virheellinen tieto tai henkilötietolain käyttötarkoitussidon-
naisuuden kannalta turha tieto, voidaan käyttää lomaketta Virheen oikaisuvaatimus
tai vapaamuotoista kirjettä, jossa ilmenee lomakkeessa esitetyt asiat. Olennaista on yksilöidä
mahdollisimman tarkasti se tieto tai ne tiedot, jotka tulee joko korjata tai poistaa.

Virheen oikaisun voi lähettää osoitteella: Tietosuojavastaava, Huhdintie 23-25, 03600 Karkkila

Omakanta - potilastiedon arkisto