Potilasasiamies

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista korostaa potilaan oikeutta hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun. Potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja/tai yksityisyyttään loukata. Lisäksi laki korostaa potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta, aktiivista osallistumista hoitoonsa sekä alaikäisen potilaan asemaa.

Potilasasiamiehen tehtävänä on

  • neuvoa potilaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • ohjata ja avustaa potilasta muistutuksen, kantelun ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueella.

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii potilaiden oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävä on ensisijaisesti neuvoa-antava. Potilasasiamies ei tee päätöksiä, ei myönnä etuuksia eikä toimi potilaan juridisena edustajana. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Karviaisen alueen potilasasiamiehenä toimii Sirkka Mustonen.
Soittoaika maanantaisin klo 12.00-15.00, puh. 050 369 8041
Tapaamiset sovittuna.
 
Postiosoite: PTKY Karviainen, PL 114, 03101 Nummela.

Sosiaaliasiamies

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, joka tuli voimaan 1.1.2001. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältyvät oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää sosiaalipalveluissa asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun.
Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä viranomaisen että yksityisen järjestämässä sosiaalihuollossa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

  • neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmallisissa tilanteissa. 

Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu kansaneläkelaitoksen, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (holhous) palvelut.

Sosiaaliasiamies on sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito – Socialkompetens palveluksessa. Palvelu on asiakkaille maksutonta. Sosiaaliasiamies palvelee seuraavien kuntien asiakkaita: Hyvinkää, Karkkila, Lohja, Mäntsälä, Pornainen, Siuntio, Vihti.

Sosiaaliasiamies

Clarissa Peura
   
Yhteystiedot

Yhteydenotto sosiaaliasiamieheen puhelimitse  0400 277 087.

Tavoitettavissa puhelimitse seuraavasti:
ma 12-15
ti, ke, to 9-12

Myös sähköisesti voi jättää yhteydenottopyynnön .

Sosiaaliasiamiehellä on käytössään myös Suomi.fi-palvelu tietoturvallista viestintää
varten.

Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella asiakkaan kotikunnan järjestämissä tiloissa.

Postiosoite: Sosiaalitaito, Sibeliuksenkatu 6 A 2, 04400 Järvenpää

Lisätietoja: www.sosiaalitaito.fi