Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa neuvoja ja tiedottaa potilaan oikeuksista. Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) säädetään
potilaan asemasta terveydenhuollossa. Potilaslaissa korostetaan potilaan oikeutta hyvään hoitoon ja kohteluun, pääsyä hoitoon
sekä potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta. Potilasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja että
hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.

Potilasasiamiehen tehtävänä on

  • neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  •  avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun teossa sekä ja potilasvahinkoon liittyvissä asioissa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, jonka tehtävä on neuvoa-antava. Potilasasiamiehellä ei ole päätäntävaltaa eikä hän ota kantaa
potilaan hoitoratkaisuihin tai siihen, onko hoidossa tapahtunut vahinko. Potilasasiamies voi toimia potilaan ja työntekijän välimiehenä
ongelmatilanteissa. Potilasasiamies on sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaidon palveluksessa. Palvelu on asiakkaille maksuton.

1.1.2020 alkaen Karviaisen potilasasiamiestoiminta siirtyy Sosiaalitaito Oy:lle
 

Sosiaaliasiamies

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, joka tuli voimaan 1.1.2001. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältyvät oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää sosiaalipalveluissa asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun.
Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä viranomaisen että yksityisen järjestämässä sosiaalihuollossa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

  • neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmallisissa tilanteissa. 

Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu kansaneläkelaitoksen, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (holhous) palvelut.

Sosiaaliasiamies on sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito – Socialkompetens palveluksessa. Palvelu on asiakkaille maksutonta. Sosiaaliasiamies palvelee seuraavien kuntien asiakkaita: Hyvinkää, Karkkila, Lohja, Mäntsälä, Pornainen, Siuntio, Vihti.

Sosiaaliasiamies

Clarissa Peura
   
Yhteystiedot

Yhteydenotto sosiaaliasiamieheen puhelimitse  0400 277 087.

Tavoitettavissa puhelimitse seuraavasti:
ma 12-15
ti, ke, to 9-12

Myös sähköisesti voi jättää yhteydenottopyynnön .

Sosiaaliasiamiehellä on käytössään myös Suomi.fi-palvelu tietoturvallista viestintää
varten.

Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella asiakkaan kotikunnan järjestämissä tiloissa.

Postiosoite: Sosiaalitaito, Sibeliuksenkatu 6 A 2, 04400 Järvenpää

Lisätietoja: www.sosiaalitaito.fi