Mielenterveys- ja päihdepalvelut yksikön asumispalvelut

Tukiasumisyksikkö Majatupa

Yhteystiedot: Majatuvankuja 4, Nummela puh. 044 750 4642

Majatuvan tukiasumisyksikkö tarjoaa kuntouttavaa tukiasumista työikäisille
henkilöille, joilla on tuen tarvetta asumisessa ja arjen hallinnassa.
Toiminnan tavoitteena on asiakkaan itsenäinen asuminen.
Tukiasumisessa asiakasta ohjataan ja tuetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Yksikkö toimii kiinteässä yhteydessä sekä asiakkaan verkoston että viranomais-
verkoston kanssa.

Tehostettu asumispalvelu Kompassi

Yhteystiedot: Nyhkäläntie 43, Karkkila puh. 044 767 4617

Kompassi tarjoaa ympärivuorokautista tukea tarvitseville työikäisille mielenter-
veysasiakkaille kuntouttavaa asumispalvelua. Asumispalvelun tavoitteena on
asukkaan kuntoutumisen tukeminen mahdollisimman itsenäiseen elämään.
Toimintaa ohjaavat kuntouttavat toimintatavat, yhteisöllisyys ja asukkaiden
osallisuuden vahvistaminen. Jokaiselle asukkaalle tehdään voimavarat huo-
mioiva yksilöllinen kuntoutussuunnitelma.
Kompassissa on tarvittaessa mahdollista toteuttaa myös lyhytaikainen asumisen
arviointijakso, jolloin arvioidaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan toimintakykyisyyttä.

Lisätietoja:

Asumispalveluista: osastonhoitaja puh. 050 466 1227

Asumispalveluihin hakeutuminen: asumispalvelukoordinaattori puh. 044 767 4942