Sosiaalinen kuntoutus

 

Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan työttömien henkilöiden sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-,
työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden toimintojen keskeyttämistä.
Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen
toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on työttömien henkilöiden itsenäisen selviytymisen tukeminen ja edistäminen,
mielekkään tekemisen saaminen arkeen, tulevaisuuden suunnitelmien selkiytyminen ja hyvinvoinnin edistäminen.

Sosiaaliohjaajat laativat yhdessä asiakkaan ja TE-palvelujen asiantuntijan kanssa joko aktivointi- tai
työllistymissuunnitelman. Suunnitelma voi sisältää sosiaali- ja terveyspalveluja, julkisia työvoimapalveluja,
kuntoutuspalveluja sekä kuntouttavaa työtoimintaa.

Jos asiakas ei työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin
tai työhön, aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä kuntouttava työtoiminta tai sellaisia sosiaali-, terveys- ja kuntou-
tuspalveluja, jotka parantavat henkilön työ- ja toimintakykyä.

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille vahvistamaan henkilön elämän-
ja arjenhallintaa ja parantamaan hänen työ- ja toimintakykyään sekä työllistymismahdollisuuksiaan.
Toiminnalla pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuus työtoimintaan ja muihin palveluihin.
Palveluiden suunnittelussa huomioidaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan henkilökohtainen tilanne.

Kuntouttava työtoiminnan järjestäminen perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001).
Lakia sovelletaan aktivointisuunnitelman laatimiseen ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen.
Ennen kuin asiakas tulee kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain piiriin, hänellä on työttömänä työnhakijana
ollut mahdollisuus saada työ- ja elinkeinotoimiston palveluja.

Perusturvakuntayhtymä Karviainen järjestää kuntouttavaa työtoimintaa esimerkiksi Werstas työpajoilla, yhdistyksissä,
säätiöissä sekä kuntien omissa työyksiköissä.

Sosiaalista kuntoutusta voidaan järjestää myös ryhmätoimintana.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

 

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on yhteistoimintamalli, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja
Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömän henkilön palvelutarpeet, suunnittelevat hänelle työllistymisen
kannalta tarkoituksen mukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja
seurannasta.

Monialaisessa yhteispalvelussa selvitetään, mitä palveluja työtön henkilö tarvitsee työllistymisen edistämiseksi ja
hänen kanssaan laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma.

Karkkilan ja Vihdin alueella työllistymistä edistävää monialaista palvelua tarjoavat perusturvakuntayhtymä Karviaisen
sosiaaliohjaajat yhteistyössä Länsi-Uudenmaan te-palvelujen asiantuntijan sekä Kelan viranomaisen kanssa.

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

 

Karkkilan toimipiste, Valtatie 26 B, 03600 Karkkila
Sosiaaliohjaaja Minna Mikkola 050 549 2079
Sosiaaliohjaaja Suvi Virtanen  044 553 5367

Vihdin toimipiste, Nummenselkä 2, lokero 20, 03100 Nummela
Sosiaaliohjaaja  Josetta Korhonen 044 727 1963 (K, M-Ö)
Sosiaaliohjaaja Mirva Niemi 044 042 1231 (A-J, L)