Lastenvalvoja

Perusturvakuntayhtymä Karviainen
Jokikunnantie 74, 03400 Vihti

Lastenvalvoja, Paula Weurlander (09) 4258 2220, puh.aika arkisin klo 11.00-12.00 
Toimistosihteeri Paula Kanervo (09) 4258 2222, puh.aika arkisin klo 9.00-11.00

sähköposti:

Isyysasiat

Jos lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa lapsen syntyessä, isyys on käytävä tunnustamassa lastenvalvojan vastaanotolla, jotta lapsi saisi samanlaisen oikeudellisen aseman kuin avioliitossa syntyneellä lapsella on.

Lastenvalvoja saa maistraatilta ilmoituksen lapsen syntymästä ja kutsuu lapsen äidin isyysselvitykseen. Käytännössä useimmiten vanhemmat tulevat yhdessä hoitamaan asian. 
Isyyden tunnustamisasiakirjat lähetetään maistraattiin vahvistettavaksi. Isyyden vahvistamisen jälkeen lapselle voi antaa isän sukunimen, lapsi saa perintöoikeuden isäänsä ja tämän sukuun sekä oikeuden saada eläkettä ja muita etuuksia isän jälkeen, mikäli tämä kuolisi ennen kuin lapsi täyttää 18 vuotta.
Kun isyys on vahvistettu, myös isä on velvollinen osallistumaan lapsen elatukseen. Isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat tehdä yhteishuoltosopimuksen.

Lapsen äiti voi myös kieltäytyä isyyden selvittämisestä. Tällöin lapsi on oikeutettu saamaan Kansaneläkelaitokselta elatustukea elatukseensa puuttuvan isän elatusavun sijasta.

Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus

Erotilanteessa vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsensa huollosta, asumisesta ja toisen vanhemman tapaamisesta lastenvalvojan luona. Lapsen huolto voi olla molemmilla vanhemmilla yhteisesti tai vain toisella vanhemmalla.
Yhteishuollossa vanhemmat päättävät yhdessä lapsen kasvatuksesta ja hoidosta. Yhteisesti päätetään myös lapsen asuin- ja olinpaikasta, koulunkäynnistä, nimestä ja terveydenhuollosta. Lapsen passin hankkimiseksi tarvitaan molempien suostumus.
Yhteishuollossa molemmilla vanhemmilla on oikeus saada lasta koskevia tietoja viranomaisilta (päivähoito, koulu, terveydenhoito jne.)

Lapsen huoltomuoto ei vaikuta huoltajien taloudellisiin asioihin kuten verotukseen tai oikeuteen lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen. 
Laki turvaa lapselle oikeuden tavata erosta huolimatta molempia vanhempiaan ja säilyttää suhteet sekä äitiin että isään.

Elatusapu, koulutusavustus, elatustuki

Vanhemmilla on lakiin perustuva velvollisuus elättää alaikäistä lastaan. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, lapsen kanssa asuvalla vanhemmalla on oikeus saada lapselle elatusapua. Elatusavusta ja sen suuruudesta vanhemmat voivat sopia keskenään elatussopimuksella, jonka lastenvalvoja vahvistaa. 
Lomake Varallisuusselvitys elatussopimusta varten.

Lapsen elatuslain mukaan vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta elatuskykynsä mukaisesti. Oikeusministeriö laati lapsen elatusavun suuruuden arvioinnista suositusluonteisen ohjeen v. 2007, http://www.om.fi/omju20072.htm. Jos vanhemmat eivät pääse sopuun elatusavusta, tuomioistuin vahvistaa elatusavun määrän.
Mikäli lapsi opiskelee täytettyään 18, voi hän vielä saada etävanhemmaltaan koulutusavustusta. Sitä maksetaan usein meneillään oleva oppilaitos loppuun. Koulutusavustussopimus voidaan laatia samoin kuin elatussopimuskin lastenvalvojan luona ja kiistatapauksissa tuomioistuimessa. 

Elatusturva

Elatustuki on valtion varoista maksettavaa tukea, joka haetaan ja jonka myöntää Kela. Elatustukea maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle, jonka vanhempi on laiminlyönyt elatusvelvollisuutensa. Elatustukea saa myös lapsi, jonka elatusapu on vahvistettu elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen vuoksi niin pieneksi, että se jää alle elatustuen. Tukea voi saada myös avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi, jonka isyyttä ei ole vahvistettu, sekä adoptiolapsi, jolla on vain yksi adoptiovanhempi. Lisätietoja elatustuesta www.kela.fi.

Indeksikorotus

Elatusavut on sidottu elinkustannusindeksiin (laki 29.8.2008 /583). Edellä mainitun lain mukaan elatusapuja korotetaan/lasketaan kalenterivuosittain elinkustannusindeksin nousua/laskua vastaavaksi. 

Elatusapujen määrät nousevat 1 prosentin 1.1.2015 lukien.
Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2015 lukien 155,17 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatussopimuksia tai oikeuden päätöksiä niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Vanhemman pyynnöstä indeksikorotusmerkintöjä tehdään Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa, osoite Jokikunnantie 74, 03400 Vihti, ellei täytäntöönpanokelpoinen asiakirja ole Kelan hallussa, jolloin Kelassa on viran puolesta tehtävä elatussopimukseen tai –päätökseen tarkoitettu merkintä.