Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien
valintojensa toteuttamisessa kotona päivittäisissä toimissa ja kodin ulkopuolella.
Kodin ulkopuolinen avustaminen sisältää työssäkäymisen, opiskelun, harrastukset,
yhteiskunnallisen osallistumisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisen.

Päivittäiset toiminnot ovat sellaisia toistuvia asioita, jotka kuuluvat yleisesti elä-
mässä tapahtuviin toimintoihin. Tällaisia ovat muun muassa liikkuminen, pukeu-
tuminen, henkilökohtainen hygienia ja sen hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin
siisteydestä huolehtiminen sekä asiointi esimerkiksi kaupassa tai viranomaisessa.
Jos avun ja avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan,
tulee siihen vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla.

Henkilökohtaista apua haetaan vammaispalveluhakemuksella, joka löytyy Karviaisen
nettisivuilta kohdasta lomakkeet.
Henkilökohtaisen avun tarvetta ja sen määrää arvioidaan kotikäynnillä yhdessä asiakkaan,
sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan ja tarvittaessa toimintaterapeutin kanssa.
Arviossa otetaan huomioon asiakkaan yksilöllinen avuntarve ja elämäntilanne.

Karviaisessa henkilökohtainen apu voidaan toteuttaa työnantajamallilla, jolloin asiakas
toimii itse työnantajana ja hankkii itselleen avustajan. Henkilökohtaisen avun voi myös
saada ostopalveluna, jolloin asiakas valitsee Karviaisen hyväksyttyjen palveluntuottajien
listalta itselleen palveluntuottajan.

Ohje henkilökohtaisen avustajan työnantajalle

Henkilökohtaisen avun ohje koronavirusepidemian ajalle