Koneet, välineet ja laitteet

Vammaiselle henkilölle korvataan vammaispalvelulain mukaan hänen vammansa
tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset,
jotka hänelle aiheutuvat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien
välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta.
Tarvetta arvioidessa huomioidaan, missä määrin haettava väline tai laite on tarpeellinen
ja toisaalta välttämätön vamman johdosta jokapäiväisessä elämässä suoriutumisessa.
Korvauksen ulkopuolelle jäävät kuitenkin lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät
välineet, koneet ja laitteet.

Koneita, laitteita ja välineitä haetaan vammaispalveluhakemuksella, joka löytyy
Karviaisen nettisivuilta kohdasta lomakkeet.