Palveluasuminen

Palveluasumista voidaan järjestää vaikeavammaiselle, joka vammansa tai
sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissaan
jatkuvaluonteisesti vuorokauden eri aikoina tai muuten erityisen runsaasti.
Avun tarve ei kuitenkaan ole pääasiassa sairaanhoidollista- tai muuta
erityisosaamista vaativaa, jatkuvasti tai pitkäaikaisesti.
Palveluasumista voidaan järjestää omaan asuntoon tai palvelutaloon.